Op verschillende middagen en avonden kunnen de jongeren in de Krimpenerwaard terecht bij een open inloop van het jongerenwerk. Op vaste dagen en tijden kunnen de jongeren hier gratis terecht om elkaar te ontmoeten en zich te vermaken met verschillende bezigheden zoals een potje pool biljart, een spelletje op de PlayStation of het draaien van muziek.

De rol van het jongerenwerk is er als eerste op gericht om de jongeren enthousiast te maken voor het bezoeken van de inlopen. Dit gebeurt vaak vanuit andere werksoorten zoals het ambulante en school info werk. Zo wordt de jongeren een alternatief aangeboden als het gaat om vrijetijdsbesteding. Vanuit een ongedwongen recreatief kader wordt er tijdens de inloop contact gelegd met de jongeren en ingezet op hun wensen, behoeften en signalen.

Het locatie gebonden jongerenwerk heeft een aantal doelen. Er worden contacten gelegd en relaties opgebouwd met de bezoekersgroep, waardoor signalen kunnen worden opgepikt, vragen beantwoord en problemen aangepakt. Zo nodig verwijst het jongerenwerk door naar samenwerkingspartners van het loket samenleving en zorg. Verder wordt overlast voorkomen omdat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen, verveling wordt zo gedeeltelijk doorbroken. Een aantal jongeren heeft ook een actieve rol in de uitvoering van de jongereninlopen, zo wil het jongerenwerk de mogelijkheid bieden tot talentontwikkeling en het versterken en vergroten van maatschappelijk kapitaal.

Sport wordt als middel ingezet in de eigen woon- en leefomgeving van de jongeren. Door het aanbieden van laagdrempelige sport en spel activiteiten worden jongeren in hun wijk geactiveerd tot participatie. Doordat de jongerenwerkers in de verschillende wijken aanwezig zijn is het ook een goed middel om beter in beeld te krijgen wat er zoal speelt. Ook zijn de jongerenwerkers actief bezig om alle jongeren mee te laten doen en hebben extra aandacht voor de jongeren die slecht meekomen. Door aanbieden van sport is het jongerenwerk beter zichtbaar in de verschillende kernen.

Middelbare scholen

Het jongerenwerk zoekt contact en samenwerking met de ‘zorgcoördinatoren’ en schoolmaatschappelijk werk op verschillende middelbare scholen in de gemeente. Maandelijks wordt gewerkt met een actueel thema. Jongerenwerkers gaan in de pauze langs de groepen in de aula. Jongerenwerk geeft informatie en gaat met jongeren in gesprek over het thema. Er wordt gebruik gemaakt van tablets met een quiz of spelletje om de jongeren actief te betrekken. Er wordt gekozen voor deze laagdrempelige informatieverstrekking omdat de tijd tijdens de pauzes beperkt is en op deze manier toch vele jongeren worden bereikt met nuttige informatie en tot denken worden aangezet.

Het jongerenwerk geeft op de AP locatie van het Schoonhovens College de week voor elke schoolvakantie ook een thema les aan alle klassen 1 en 2. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere, alcohol en drugs, social media en pesten.

Primair onderwijs

Het jongerenwerk geeft gastlessen aan groep 7/8 leerlingen, op verschillende basisscholen. Bij deze gastlessen is het belangrijk dat jongeren zelf actief meedenken en praten over het onderwerp. Er worden een aantal film fragmenten getoond die jongeren tot denken aanzet en het gesprek voeden. De jongeren krijgen bij de meeste lessen voor hen zelf en/of voor ouders nog een informatiebrief mee om thuis nog eens rustig door te lezen. Onderwerpen die bij het primaire onderwijs aan bod komen zijn: pesten, social media, overgang naar het middelbaar, alcohol en drugs en groepsdruk. De onderwerpen gezonde voeding en middelengebruik worden aan basisschoolklassen ook gegeven in een speciale preventiegym les. Hierbij worden in een gymzaal of sporthal diverse spellen gedaan waarbij informatie wordt overgedragen en jongeren vragen kunnen stellen. Het jongerenwerk stelt desgewenst ook vraaggericht een les samen.

Het jongerenwerk geeft op verschillende manieren en tijdens verschillende werksoorten voorlichting aan jongeren. Elke maand wordt door het jongerenwerk een apart thema uitgewerkt. Bijvoorbeeld: pesten, financiën of middelen gebruik. Maar jongeren kunnen ook altijd bij de jongerenwerkers terecht met andere vragen. Dit kan tijdens een ambulante ronde zijn als jongeren met de jongerenwerkers op straat in gesprek gaan. Ook tijdens de jongereninloop en het meidenwerk kunnen jongeren met problemen of vragen bij de altijd aanwezige jongerenwerker terecht. Het jongerenwerk heeft zelf veel kennis maar beschikt ook over een groot netwerk waarin een vraag of probleem kan worden uitgezet.

Voornamelijk in de namiddag en avond uren is het jongerenwerk op straat om in contact te komen met groepen jongeren en contact te onderhouden met de bekende groepen. Door regelmatig contact te hebben met de verschillende groepen krijgt het jongerenwerk een beeld van wat er leeft bij de groep, waar behoefte aan is maar ook waar de risico’s liggen. Hierdoor ontstaat er ook een goed beeld over waar, welke groepen zich ophouden. Buiten de eigen bevindingen om wordt er veel gewerkt met de signalen vanuit de Gemeente, BOA en de Politie. Waar het nodig is wordt er contact opgenomen met bewoners die een overlastmelding hebben afgegeven.

Er wordt vanuit het jongerenwerk geconstateerd dat er verschillende groepen aanwezig zijn in de buitenruimte die een eigen aanpak nodig hebben om het gewenste resultaten te bereiken. Zo kan het voorkomen dat bij bijvoorbeeld een groepsaanpak de focus en werkzaamheden worden gericht op een groep in plaats van een locatie.

De plaatsen waar jongeren zich in de buitenruimte ophouden worden ook wel hotspots genoemd. De hotspots worden d.m.v. kleurcodes iedere 6 weken besproken en toegekend tijdens het Je-Ve-Po overleg. Hierin bepaald het jongerenwerk, gemeente, politie en de boa’s gezamenlijk welke kleur een plek krijgt voor de aankomende 6 weken. Bij elke kleur zijn er verschillende taken voor het jongerenwerk. De werkwijze van het jongerenwerk verschilt per toegekende kleurcode.

De werkwijze is meiden vanaf 12 jaar op een ontspannen, gezellige wijze leren kennen, voorlichten en binden aan het jongerenwerk door middel van bijvoorbeeld recreatieve workshops, om zo diverse voorlichtingsthema’s ter sprake te brengen. Meiden vertonen specifieke signalen veelal gericht op weerbaarheid, eigen waarde en seksuele moraal. Daarom is er gekozen om het contact met deze groep verder vorm te geven en een activiteitenaanbod te ontwikkelen. In verschillende kernen wordt er aandacht besteedt aan specifiek meidenwerk. Zo is het meidenwerk actief in Krimpen ad Lek, Haastrecht, Schoonhoven, en Bergambacht.

Foto meidenwerk

De rol van het jongerenwerk is o.a. het voorbereiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en registreren van de activiteit. Tevens informeren, signaleren, enthousiasmeren, motiveren en activeren van de meiden die deelnemen aan de activiteiten.

Sluit Menu